Allmänna villkor


Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid köp av produkter via Tremco CPG Sweden ABs (”Tremco CPG Sweden AB”) egen webbshop (”eShop”), såvida parterna inte skriftligen enats om annat. Webbshoppen vänder sig enbart till företagskunder.

1.2 För att kunna genomföra ett köp via Webbshoppen måste kunden registrera ett konto. Kunden accepterar dessa allmänna försäljningsvillkor genom inloggning på Webbshoppen.

2. PRODUKTINFORMATION

2.1 Produkterna som presenteras på Webshopen utgör Tremco CPG Sweden AB:s vid varje tidpunkt erbjudna produktsortiment (”Produkter eller Produkterna”). Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Webbshopen och i övriga publikationer har informationen på Webbshopen företräde.

3. BESTÄLLNING

3.1 Beställning av Produkterna sker i Webbshoppen. Genom att lägga en beställning i Webbshoppen förbinder sig kunden att köpa Produkterna. För att beställning ska vara bindande för Tremco CPG Sweden AB, måste beställningen accepteras av Tremco CPG Sweden antingen genom skriftlig bekräftelse eller genom leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Tremco CPG Swedens sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Tremco CPG Sweden ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

4. PRISER OCH FRAKT

4.1 Aktuella priser på Produkterna som anges i Webbshoppen uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer på vissa leveranser. Tremco CPG Sweden äger rätt att ändra priserna. På Webbshoppen angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

5. BETALNINGSVILLKOR

5.1 Såvida parterna inte enas om annat, ska betalning vara Tremco CPG Sweden tillhanda senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Erlägges ej betalning på förfallodagen, utgår dröjsmålsränta enligt lag.

5.2 Förorsakar kundens dröjsmål med betalning Tremco CPG Sweden kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för betalningspåminnelser med mera, ska kunden ersätta Tremco CPG Sweden för dessa kostnader

6. ÄGARFÖRBEHÅLL

6.1 Produkterna förblir Tremco CPG Sweden egendom till dess de till fullo betalats.

6.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda Produkterna och att inte utan Tremco CPG Sweden skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till Produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7. LEVERANS

7.1 Leverans sker inom Sverige och av Tremco CPG Sweden anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Tremco CPG Sweden lager. Risken för leveransen går över på kunden när Produkter lämnats av Tremco CPG Sweden till transportör.

8. LEVERANSTID

8.1 Bindande leveransdatum och leveranstider kräver en i förväg träffad skriftlig överenskommelse. Har det avtalats om leveranstid som viss tidsrymd, ska den räknas från den dag då Tremco CPG Sweden accepterade ordern enligt punkt 3, under förutsättning att inga uppgifter eller övriga åtaganden från kunden är utestående.

9. FÖRSENING

9.1 Finner part att denne inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller delleverans, mottagande av Produkterna, eller annan parts åtagande, ska - i den mån annat inte avtalats - den andra parten omgående underrättas därom.

9.2 Beror förseningen på annan omständighet än vad som anges i punkt 16 nedan och medför den väsentlig olägenhet för den part som inte svarar för förseningen och den andra parten insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.

9.3 Försenad leverans berättigar inte kunden till skadestånd med mindre än om Tremco CPG Sweden visar grov oaktsamhet och kunden kan visa att förseningen förorsakat betydande skada.

9.4 Tremco CPG Sweden ska inte anses vara i dröjsmål om Tremco CPG Sweden håller inne leverans som säkerhet för fordringar hos kunden, oavsett vad fordringarna härrör från.

9.5 Önskar kunden häva köpet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål ska kunden skriftligen meddela Tremco CPG Sweden detta senast 7 dagar från avlämnandet.

9.6 Utöver vad som föreskrivits ovan har Tremco CPG Sweden inte något ansvar för dröjsmål. Tremco CPG Sweden är sålunda inte skyldig att på grund av dröjsmål utge någon ersättning till kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt eller direkt skada. Denna begränsning av Tremco CPG Sweden ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

10. RETURER

10.1 Returer mottages endast efter i förväg träffad överenskommelse.

11. FEL OCH BRIST

11.1 Avtalad kvantitet får över- eller underskridas med 3% och sådan avvikelse ska ej anses som fel eller brist.

11.2 Är levererade Produkter behäftade med fel eller brist ska Tremco CPG Sweden ha rätt att utbyta Produkterna mot felfria Produkter eller bristen fyllas. Om felet inte avhjälpts eller bristen fyllts inom skälig tid, har kunden rätt till ett mot felet eller bristen svarande avdrag på köpeskillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig och Tremco CPG Sweden insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.

11.3 Tremco CPG Swedens skyldighet att ersätta kunden för skada som denne åsamkats som en direkt följd av fel eller brist i Produkterna, är begränsad till ett belopp som motsvarar priset för de levererade Produkterna. Visar kunden att han som en direkt följd av fel eller brist i Produkterna haft kostnad för extra arbeten avseende till exempel borttagning av felaktiga Produkter eller applicering av levererat felfria Produkter, är Tremco CPG Sweden därutöver skyldig att utge ersättning därför, dock högst med ett belopp motsvarande tre gånger värdet av de levererade Produkterna.

11.4 Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar, ansvarar Tremco CPG Sweden för fel i Produkter som framträder inom [två] år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning ska ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt.

11.5 Tremco CPG Swedens ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av Produkterna, såsom dess användning på material eller dess utsättande för påverkan, av till exempel väder och fuktighet, för vilket Produkterna inte är avsedda. Tremco CPG Swedens ansvar för fel eller brist omfattar inte heller normal förslitning eller försämring och gäller - såvitt parterna inte avtalat om annat - inte längre än ett år från avlämnandet.

11.6 Utöver vad som föreskrivits ovan har Tremco CPG Sweden inte något ansvar för fel eller brist i Produkterna. Tremco CPG Sweden är sålunda inte skyldig att på grund av fel eller brist i Produkterna utge någon ersättning till kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt eller direkt skada. Denna begränsning av Tremco CPG Swedens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

12. REKLAMATION FÖR FEL OCH BRIST

12.1 Kunden ska vid mottagandet kontrollera Produkterna/leveransen. För att få åberopa att Produkterna/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Tremco CPG Sweden, dock senast 7 dagar från avlämnandet samt på visst angivet sätt returnera Produkterna. Underlåter kunden det, är Tremco CPG Sweden befriad från ansvar för felet eller bristen.

12.2 Erhåller Tremco CPG Sweden underrättelse om fel i Produkterna eller om kunden märkt eller borde märkt att Produkterna var felaktiga äger Tremco CPG Sweden rätt att kräva att kunden upphör med användandet av Produkterna. Kunden ska självmant upphöra med att använda Produkter, som kunden förstår eller bör förstå omöjliggör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte kunden att använda Produkterna, då detta begärts eller ändå borde skett, är Tremco CPG Sweden befriad från allt annat ansvar för ifrågavarande fel än att leverera felfria Produkter.

13. PRODUKTSKADEANSVAR

13.1 Tremco CPG Swedens information beträffande Produkterna är baserad på laboratorieförsök eller användningstekniska försök och är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för Produkternas lämplighet för visst ändamål.

13.2 Tremco CPG Sweden ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba kunden till följd av att Produkterna förorsakat skada på annan egendom tillhörande kunden av vad slag de må vara.

13.3 Tremco CPG Sweden är heller inte ansvarig gentemot kunden för ersättningsanspråk från kunden, som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos kunden anställd personal, till följd av sakskada eller personskada annat än i sådana fall, då kunden enligt tvingande lag haft att svara för detta och kunden enligt sådan lag har rätt att regressvis föra anspråket vidare på Tremco CPG Sweden och förutsatt att Tremco CPG Sweden beretts tillfälle att samråda med kunden vid handläggningen av ärendet.

13.4 Tremco CPG Sweden svarar i enlighet med tvingande lag i de fall tredje man ställer anspråk direkt emot Tremco CPG Sweden grundade på skadebringande egenskaper hos Produkterna. Kunden ska dock i sådana fall ersätta Tremco CPG Sweden i den mån skadan uppkommit till följd av att kunden åsidosatt Tremco CPG Swedens anvisningar för användningen av Produkterna eller skadan annars helt eller delvis är en följd av kundens handlande eller underlåtenhet.

14. INSOLVENS

14.1 Finns det skälig anledning att anta att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter, äger Tremco CPG Sweden rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål har Tremco CPG Sweden rätt att skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererade Produkter.

14.2 Tremco CPG Sweden är berättigad att häva köpet på grund av kundens dröjsmål med betalning även efter det att Produkterna kommit i kundens besittning.

15. RETENTIONSRÄTT

15.1 Tremco CPG Sweden har retentionsrätt i Produkter som kunden köpt, dels för alla å Produkterna vilande kostnader, dels för Tremco CPG Swedens samtliga övriga fordringar hos kunden.

16. FORCE MAJEURE

16.1 Skulle till följd av omständigheter såsom arbetskonflikt av vad slag de må vara, brand, explosion eller annan allvarlig olyckshändelse, naturkatastrof, krig, uppror,

myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, onormal stegring av råvarupriser eller med de uppräknade jämställd omständighet, Tremco CPG Swedens möjligheter att fullgöra respektive mottagarens möjligheter att mottaga leverans

hindras eller avsevärt försvåras, är Tremco CPG Sweden respektive kunden, om omständigheterna inte bort beaktats vid avtalets ingående och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständigheternas menliga inverkan, berättigad att uppskjuta leverans (delleverans) under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet.

16.2 Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de leveranser som skulle ha skett under ifrågavarande tid.

Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid.

16.3 Part som vill begagna sig av ovannämnda rättighet, ska utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.

16.4 Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

17.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.

17.2 Eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol i Sverige.