Hållbart byggande

Cecilia Blomqvist / 27 juni 2023

Hållbart byggande handlar i grund och botten om att minimera energianvändningen och avfallet genom att använda förnybara och återvinningsbara byggmaterial. Som en del av den europeiska byggbranschen, en industri som ensam står för cirka 38 % av Europas årliga koldioxidutsläpp och 35 % av Europas totala avfallsproduktion, är det absolut nödvändigt att vi vidtar stora åtgärder för att minska miljöpåverkan från vår bransch.

I egenskap av tillverkare och leverantör av byggmaterial arbetar Tremco CPG Europe kontinuerligt för att införa hållbara metoder i vår dagliga verksamhet. Hållbarhetsarbetet omfattar allt från produktion och distribution av produkter på våra tillverkningsanläggningar till minskad energianvändning i våra kontorsbyggnader och en hållbar arbetsmiljö. Det betyder att vi inte bara gör vårt eget företag mer hållbart, utan även bidrar till den förändring som är nödvändig i hela byggbranschen i enlighet med de mål som formulerats för hela vår kontinent, som t.ex. den europeiska gröna given. 

Ett mer hållbart EU

Den europeiska gröna given som presenterades i december 2019 är EU:s nya tillväxtstrategi som ska stödja EU:s övergång till en mer hållbar ekonomisk modell. Det främsta syftet med den gröna given är att EU senast 2050 blir den första klimatneutrala kontinenten med renare miljö, billigare energi, smartare transporter, nya arbetstillfällen och en sammantaget högre livskvalitet. Det första steget mot att nå detta mål är 55 % utsläppsminskning senast 2030 – jämfört med 1990-års utsläpp. 

De centrala delarna i den europeiska gröna given är:

 • Klimatåtgärder
 • Ren energi
 • Hållbar industri
 • Byggnader och renoveringar
 • Hållbar mobilitet 
 • Eliminering av föroreningar 
 • Från jord till bord 
 • Bevarande av biologisk mångfald 
 • Forskning och utveckling 
 • Förhindra illojal konkurrens orsakad av koldioxidläckage

De delar som har störst inverkan på våra processer inom byggindustrin framhävs med fet stil. 

”Building a Better World”

För att dra vårt strå till stacken för en mer hållbar värld bidrar vi till hållbarhetskonceptet ”Building a Better World” som vårt moderbolag RPM International Inc. har lanserat. Senast 2025 vill vi:

 • Minska energianvändningen i vår verksamhet med 10 %.
 • Minska mängden deponerat avfall från vår verksamhet med 10 %.
 • Öka återvinningen i vår verksamhet med 20 %.
 • Minska scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser med 20 %.
 • Införa satsningar för att återanvända och skydda vattenresurser.

Utöver att fokusera på målen ovan följer vi en strategi som bygger på tre hörnstenar: våra produkter, våra processer och våra medarbetare. Du hittar mer information om hörnstenarna i avsnittet om hållbarhet på vår hemsida.

Vårt åtagande att bli mer hållbara är lika stort över hela Europa. Våra gemensamma ansträngningar kommer att bidra till att RPM:s mål för 2025 infrias och till och med överträffas.