Användarvillkor för webbplatsen 


Användarvillkor för webbplatsen

RPM International Inc. (”FÖRETAGET”) upprätthåller denna webbplats som finns på www.rpminc.com och dess tillhörande webbplatser, webbsidor, innehåll och annat material där dessa användningsvillkor för webbplatsen är länkade (gemensamt ”webbplatsen”) för att tillhandahålla användare (även ”du”) information om FÖRETAGET, dess bransch och dess produkter.  Din åtkomst till och användning av webbplatsen är föremål för dessa användarvillkor för webbplatsen, vår sekretesspolicy, som finns på https://www.rpminc.com/privacy-policyoch alla tillämpliga lagar.  Genom att besöka webbplatsen godkänner du, utan begränsning eller kvalificering, dessa användarvillkor för webbplatsen och vår integritetspolicy. Du bör granska den senaste versionen av webbplatsens användarvillkor och sekretesspolicy ofta eftersom de kan ändras från tid till annan och villkoren, som ändras, ska styra din användning av webbplatsen.   Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller all åtkomst till och användning av webbplatsen därefter och din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi gjort ändringar anses vara godkännande av dessa ändringar. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar webbplatsen kommer också att omfattas av dessa användarvillkor och sekretesspolicy för webbplatsen.

Allmänt

Du kan bläddra på webbplatsen, få tillgång till företagets periodiska e-nyhetsbrev, tekniska bibliotek, se produktkatalog(er), skicka in frågor, delta i tävlingar, kampanjer, undersökningar eller andra tjänster och se annan information som finns på webbplatsen.  Detta och allt annat FÖRETAGS godkänt material som finns tillgängligt på Webbplatsen kallas ”Licensierat innehåll”.  Du får visa och skriva ut delar av det licensierade innehållet för eget internt bruk men inte för återförsäljning eller annat kommersiellt utnyttjande och inte för annan användning än vad som anges i dessa användningsvillkor för webbplatsen och i integritetspolicyn.  All annan användning av Licensierat Innehåll utan FÖRETAGETS föregående skriftliga godkännande är strängt förbjuden.

Produktinformation

Medan FÖRETAGET vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla korrekt information, ändras de branscher där FÖRETAGET är en del och de jurisdiktioner där företaget är verksamt och de lagar och förordningar som gäller för dessa branscher och jurisdiktioner ändras ofta.  Därför kanske informationen på webbplatsen inte är aktuell eller korrekt. Eftersom många faktorer ingår i beslutsprocessen för att köpa en viss produkt och allas särskilda omständigheter och behov kan skilja sig åt, tillhandahålls det licensierade innehållet endast i informationssyfte.  FÖRETAGET kan inte säkerställa eller garantera och garanterar inte att Licensierat Innehåll kommer att vara korrekt, uppfylla dina specifika behov eller krav eller att rekommendationerna, förordningarna eller annan information som tillhandahålls är fullständig, korrekt eller aktuell för dina specifika behov (se vår garantifriskrivning i avsnitt 10 nedan).  Varje påstående eller uttalande om effektiviteten hos FÖRETAGETS produkter och/eller påståenden eller uttalanden som jämför effektiviteten hos FÖRETAGETS produkter med andras är uttryckligen begränsat till tillämplighetslandet som det hänvisas till på webbplatsen och om inget land hänvisas till så, USA. Om en produkt eller ett prov som erbjuds av FÖRETAGET via webbplatsen inte är som beskrivet, är din enda gottgörelse att returnera den i sin ursprungliga, oanvända form och få antingen en ersättning av den produkt du köpt eller en återbetalning av det pris du betalat.  Produktbeskrivning och prissättning kan komma att korrigeras och ändras.  BOLAGET kan vägra eller annullera produktbeställningar till ett felaktigt pris, eller baserat på felaktiga kampanjvillkor, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte. Försäljning som görs via webbplatsen, om någon, regleras av FÖRETAGETS standardvillkor för försäljning och/eller fakturavillkor.


Inskickat innehåll

Om du väljer att ladda upp inlägg, distribuera, skicka in eller på annat sätt publicera något innehåll på eller via webbplatsen (”inskickat innehåll”), du intygar och garanterar att du är den enda och exklusiva författaren och ägaren till sådant inskickat innehåll och all upphovsrätt, patent och patenträttigheter, varumärke, affärshemligheter, rätt till publicitet, rätten till integritet och annan äganderätt (kollektivt, ”IP-rättigheter”) däri och avstår från alla ”moraliska rättigheter” som du kan ha i sådant inskickat innehåll; att allt inskickat innehåll är korrekt; att varken det inskickade innehållet eller användningen därav bryter mot dessa användarvillkor för webbplatsen, FÖRETAGETS Integritetspolicy eller någon lag eller förordning; och att du är vuxen (dvs. minst myndig ålder i din jurisdiktion och därmed inte en ”minderårig”).  För att undvika tvivel, du samtycker specifikt till att inget inskickat innehåll kommer att: vara falsk, felaktig, ofullständiga eller vilseledande; intrång, missbruka eller på annat sätt bryta mot någon tredje parts IP-rättigheter; bryta mot någon lag, stadga, förordning eller förordning (inklusive, men inte begränsat till, de som styr exportkontrollen, konsumentskydd, orättvis konkurrens, antidiskriminering eller falsk reklam); vara ärekränkande, trångsynt, hatfullt, stötande för andra baserat på ras, religion, etnicitet, kön, sexuell identifiering eller orientering eller olagligen hotande eller trakasserande för någon individ eller annan part; har sålts tidigare, överförd, licensierad eller på annat sätt förmedlad, helt eller delvis, till dig eller av dig till någon tredje part för monetär eller annan ersättning; eller innehåller någon skadlig kod, datorvirus, skadlig programvara eller annat datorprogram eller annan fil som är avsedd att skada, förstöra eller frysa annan datorprogramvara, hårdvara eller data eller utsätta den för angrepp, förstörelse eller inaktivering. 

Du beviljar FÖRETAGET en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, världsomspännande rättighet och licens att använda, kopiera, ändra, radera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, offentligt visa och utföra, sälja och/eller på annat sätt överföra, helt eller delvis, inskickat innehåll och/eller införliva detsamma i någon form, medium eller teknik och att förmedla sådan rättighet och licens till någon tredje part utan ersättning till dig.

Du bekräftar och samtycker till att allt inskickat innehåll kan användas eller avyttras enligt FÖRETAGETS eget gottfinnande; att FÖRETAGET har rätt att ändra, kondensera eller radera innehåll på eller tillgängligt via webbplatsen, inklusive eventuellt inskickat innehåll; att FÖRETAGET inte är föremål för någon sekretessplikt med avseende på inskickat innehåll; och att du inte får ha någon kapacitet, möjlighet eller möjlighet att redigera, återkalla eller radera något inskickat innehåll.   Om du tillhandahåller din e-postadress eller annan kontaktinformation i samband med eller inkluderar samma i något inskickat innehåll, samtycker du till att FÖRETAGET och dess tjänsteleverantörer kan använda samma för att kontakta dig med avseende på sådant inskickat innehåll och för andra ändamål.

Användaruppförande

Du är ansvarig för din kommunikation och åtgärder som vidtas på eller via webbplatsen.  Obscena eller kränkande språk, trakasserier, hot eller missbruk av någon typ eller form på webbplatsen, inklusive via e-post, post eller annan överföring är strängt förbjudet.  Det är förbjudet att utge sig för att vara en annan person eller förvränga din anknytning till FÖRETAGET eller någon annan.  Du får inte ladda upp, publicera, distribuera, skicka in eller på annat sätt publicera på eller via webbplatsen något material som är ärekränkande, vulgärt, obscent, hotfullt, ärekränkande, inkräktande på någon annans immateriella rättigheter, integritet eller publicitetsrättigheter, hatfullt, rasistiskt eller etniskt stötande eller som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryta mot någon lag eller någon annans rättigheter eller på annat sätt ge upphov till ansvar.

Du samtycker till att inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något som överförs via webbplatsen (inklusive eventuellt inskickat innehåll), avslöja äganderättsskyddad eller konfidentiell information eller på annat sätt kränka eller bryta mot någon annans IP-rättigheter.  Du får inte ladda upp kommersiellt material till webbplatsen, använda webbplatsen för att be andra, annonsera eller marknadsföra något.

Alla försök att störa eller störa webbplatsen, dess servrar, nätverk, programvara som används i samband med webbplatsen (”programvara”), utrustning eller databas som är ansluten till webbplatsen, oavsett om det är via skadlig kod, filer eller andra medel, eller försök att demontera, bakåtkompilera eller dekompilera någon programvara, kringgå säkerhetsfunktioner som lösenord eller vidta någon åtgärd som äventyrar webbplatsens integritet eller säkerhet, användare eller andra besökare är strängt förbjudet.

Du är ensam ansvarig för din kommunikation och dina aktiviteter på webbplatsen.  Under inga omständigheter är eller kommer FÖRETAGET att hållas ansvarigt på något sätt för sådan kommunikation, din eller någon annans användning av webbplatsen, något inskickat innehåll eller något licensierat innehåll, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något licensierat innehåll, eller för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, något inskickat innehåll eller något licensierat innehåll.

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra, försvara, frigöra och hålla BOLAGET dess tjänstemän, styrelseledamöter, leverantörer, tjänsteleverantörer, co-branders eller andra partners, agenter och anställda, ofarliga från alla påståenden, krav, skador, avgifter och kostnader av alla slag, inklusive rimliga advokatarvoden och andra yrkesverksamma, på grund av eller till följd av något du skickar in eller överför via webbplatsen, specifikt inklusive eventuellt inskickat innehåll, din användning av webbplatsen, din anslutning till webbplatsen, din överträdelse av dessa användarvillkor för webbplatsen, någon annan parts IP-rättigheter eller någon lag eller förordning eller din vårdslösa, uppsåtligt eller på annat sätt skadligt tjänstefel. Om du tillhandahåller återförsäljningscertifikat, skatt eller annan information som är osann, felaktig, bedrägligt, eller inaktuell, du samtycker till att gottgöra FÖRETAGET för och hålla det skadeslöst från och mot allt ansvar, skador, förlust eller utgift (inklusive rimliga advokatarvoden och andra yrkesverksamma) som det kan medföra, inklusive men inte begränsat till förlust av affärsvinster, skatter, påföljder eller sanktioner, intresse, avgifter, kostnader och utgifter av något slag som härrör från eller är relaterade till något anspråk, efterfrågan, åtgärd eller förfarande som påstås eller initieras mot FÖRETAGET av någon tredje part baserat på den information du tillhandahåller eller din användning av Webbplatsen. 

Ändringar av center

Från tid till annan kan FÖRETAGET ändra det Licensierade Innehållet, tjänsterna som erbjuds eller sägs upp via Webbplatsen eller utöka Webbplatsens kapacitet.   Företaget förbehåller sig också rätten att när som helst och från tid till annan ändra dessa användarvillkor för webbplatsen, integritetspolicyn, webbplatsen och/eller tillfälligt eller permanent avbryta webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande.  Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa användarvillkor för webbplatsen och integritetspolicyn.  Du samtycker till att FÖRETAGET inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan åtgärd.

Uppsägning

FÖRETAGET kan, efter eget gottfinnande, stänga av eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen, av vilken anledning som helst eller ingen anledning, särskilt om FÖRETAGET anser att du har brutit mot eller agerat i strid med bokstaven eller andan i dessa användningsvillkor för webbplatsen.  Företaget kan, efter eget gottfinnande och när som helst, också sluta tillhandahålla webbplatsen, eller någon del därav, med eller utan förvarning, eller ta bort eller vägra att publicera något inskickat innehåll eller annat användarbidrag, av någon anledning eller ingen anledning.  Du bekräftar och samtycker till att avstängning eller uppsägning kan ske utan föregående meddelande och att FÖRETAGET omedelbart kan förhindra ytterligare åtkomst till webbplatsen.  FÖRETAGET ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon avstängning eller uppsägning av din åtkomst till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa det föregående har FÖRETAGET rätt att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller instruerar oss att avslöja identiteten eller annan information om någon som har tillgång till eller publicerar material på eller via webbplatsen. DU AVSTÅR FRÅN OCH HÅLLER FÖRETAGET OCH DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SKADESLÖSA FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS AV, UNDER ELLER TILL FÖLJD AV DESS UTREDNINGAR OCH FRÅN ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS TILL FÖLJD AV UTREDNINGAR AV ANTINGEN FÖRETAG ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser. När du klickar på eller följer en länk till dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. Företaget har ingen kontroll över sådana webbplatser, deras innehåll eller resurser eller affärspraxis eller policyer för operatörer av sådana webbplatser.  Varken dessa användningsvillkor för webbplatsen eller FÖRETAGETS sekretesspolicy gäller för praxis hos företag eller individer som driver de länkade webbplatserna.  Var därför försiktig och granska tjänstevillkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser som du besöker för att lära dig mer om deras informationsinsamlingspraxis.  FÖRETAGET frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för tillgängligheten eller riktigheten av sådana externa webbplatser eller resurser eller innehållet därpå, stöder inte och är inte ansvarigt för reklam, produkter, tjänster, information eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Förekomsten av någon länk på webbplatsen betyder inte eller antyder att FÖRETAGET stöder den länkade webbplatsen.  Din användning av länkarna sker på egen risk.  Du bekräftar och samtycker vidare till att FÖRETAGET inte ska vara ansvarigt eller skadeståndsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med din användning av eller tillit till några varor, tjänster, information eller material som är tillgängliga på eller via någon sådan länk, webbplats eller resurs.

FÖRETAGETS äganderätt

Allt du ser eller läser på webbplatsen, inklusive insamling, sammanställning, montering och arrangemang av licensierat innehåll, skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar och får inte användas förutom enligt vad som anges i dessa användarvillkor för webbplatsen utan FÖRETAGETS uttryckliga skriftliga tillstånd.  Webbplatsen och dess programvara, samlingen, sammanställning, montering och arrangemang av Licensierat Innehåll, alla bilder, fotografi, grafik, konstverk, text, och annan information och material som finns på webbplatsen, oavsett källa, alla märken och andra immateriella rättigheter som är relaterade till dessa och all information och data som samlas in via webbplatsen (som alla ingår i och omfattar licensierat innehåll), ägs av FÖRETAGET eller dess leverantörer eller partners och skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar. Alla varumärken, logotyper, handelsnamn, trade dress, produkt- och servicemärken som används på webbplatsen, individuellt eller i kombination med varandra (gemensamt ”märkena”) och oavsett om de är registrerade eller inte, ägs av FÖRETAGET, dess dotterbolag och filialer eller andra tredjepartsägare som har beviljat FÖRETAGET rätt och licens att använda sina märken.  Du får inte använda eller visa Märkena på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från FÖRETAGET eller respektive ägare, inklusive användning i eller som metataggar eller någon annan ”dold text”.  Andra FÖRETAGS produkt- eller tjänstenamn, logotyper, grafik, sidhuvuden, knappikoner och skript är FÖRETAGETS Varumärken eller utstyrsel och får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är FÖRETAGETS eller på något sätt som kan orsaka förvirring på marknaden eller som nedvärderar eller misskrediterar FÖRETAGET.

Meddelanden och procedurer för att göra anspråk på intrång i upphovsrätt

Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång på webbplatsen ska skickas till FÖRETAGET.

FÖRETAGET respekterar andras immateriella rättigheter och ber sina användare och besökare att göra detsamma.  FÖRETAGET kommer att behandla och undersöka meddelanden om påstådda överträdelser och kommer att vidta lämpliga åtgärder enligt tillämpliga lagar om immateriella rättigheter.  Vid mottagande av meddelanden som överensstämmer med tillämplig lag kommer FÖRETAGET att agera för att ta bort eller inaktivera åtkomst till material som befinns göra intrång eller befinns vara föremål för intrångsaktivitet och kommer att agera för att ta bort eller inaktivera åtkomst till någon referens eller länk till material eller aktivitet som befinns göra intrång. Om du tror att ditt arbete har kopierats på något sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ange all följande information:

  • En fysisk eller elektronisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv upphovsrätt som påstås ha kränkts;
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
  • En beskrivning av var materialet som du hävdar gör intrång finns på webbplatsen;
  • Din adress, telefonnummer och e-postadress och all annan information som rimligen är tillräcklig för att FÖRETAGET ska kunna kontakta dig;
  • Ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;
  • Ett uttalande från dig, som görs under skadestånd, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Meddelanden om påstått upphovsrättsintrång ska riktas till:

Via post:
RPM International Inc.
Box 777
Medina, Ohio 44258                                                                           
Attn: Juridiska avdelningen

Via fax:
330-225-8743

Via e-post:
DataProtection@rpminc.com 
(Inkludera ”Meddelande om intrång” i ämnesraden.)

VIKTIG ANMÄRKNING:FÖREGÅENDE INFORMATION TILLHANDAHÅLLS UTESLUTANDE FÖR ATT MEDDELA FÖRETAGET ATT DITT UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE MATERIAL KAN HA KRÄNKTS.  ALLA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR, SÅSOM PRODUKTRELATERADE FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR, ELLER FRÅGOR OM SEKRETESS, KOMMER INTE ATT FÅ NÅGOT SVAR GENOM DENNA PROCESS.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

FÖRETAGET lämnar inga utfästelser eller garantier om webbplatsens riktighet eller fullständighet, licensierat innehåll eller information däri.  FÖRETAGET riktar sig inte mot, och Webbplatsen är inte avsedd att användas av minderåriga.  Företaget kommer inte att kontakta minderåriga om kampanjer eller för marknadsföringsändamål utan en förälders tillstånd och kommer inte heller att be om mer personlig information än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i en viss aktivitet.  Det filtrerar dock inte annonser eller andra väsentliga minderåriga kan se via webbplatsen eller länkade webbplatser, av vilka vissa kan vara olämpliga för minderåriga.

DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT:

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.  WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I TILLGÄNGLIG FORM. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, GARANTIER SOM HÄRRÖR FRÅN HANDEL ELLER UTFÖRANDE, FRIHET FRÅN SKADLIG KOD, ICKE-INTRÅNG OCH ICKE-INBLANDNING I DIN ANVÄNDNING AV HELA ELLER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. 

FÖRETAGET LÄMNAR INGA GARANTIER (i) ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (ii) ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, TIDIG, SÄKRA, KORREKT ELLER FELFRI, (iii) ATT PRODUKTERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA ELLER KORREKT AVSKRIVNA ELLER PRISsatta, (iv) ATT RESULTATEN SOM ERHÅLLS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA,  (v) ATT KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, WEBBPLATSEN, INFORMATION, ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPT ELLER ERHÅLLIT VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (vi) ATT PRODUKTERNA KOMMER ATT LEVERERAS KORREKT I KORREKT BELOPP. 

ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN GÖRS EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH RISK OCH DU KOMMER ATT VARA ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR. 

INGA RÅD ELLER NÅGON INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN FÖRETAGET ELLER GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ÄR TILLÄMPLIG I ENLIGHET MED DITT KÖP AV FÖRETAGETS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. 

DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT FÖRETAGET INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, OAVSETT OM DET ÄR DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER FÖREDÖMLIGA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING ELLER DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM FÖRETAGET HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), OM DET UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INFORMATIONENS RIKTIGHET, PRODUKTER OCH MATERIAL SOM VISAS ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA FRÅN WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM RÖR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.  DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA UTAN HINDER AV ATT VÄSENTLIGA SYFTEN MED NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS. I DEN UTSTRÄCKNING SOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.  DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Alternativ för meddelande/urval

Meddelanden till dig kan lämnas via e-post eller vanlig post.  Företaget kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar i dessa användarvillkor för webbplatsen eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden på webbplatsen.  Meddelande eller annan korrespondens från dig till FÖRETAGET ska skickas med certifierad post, returkvitto begärs till:

RPM International Inc.
Box 777
Medina, Ohio 44258                                                                                 
Författare: Webmaster

Om du vill uppdatera din information eller inte längre får meddelanden från FÖRETAGET, kontakta FÖRETAGET på DataProtection@rpminc.com.

Allmän information

Dessa användarvillkor för webbplatsen utgör hela avtalet mellan dig och FÖRETAGET med avseende på, och ska styra dina aktiviteter och din användning av, webbplatsen och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och FÖRETAGET.  Du kan också vara föremål för ytterligare villkor som finns i fakturor, inköpsorder, fraktmanifest, fraktsedlar eller villkor och avtal som kan gälla när du köper produkter eller tjänster eller använder affiliate-tjänster, tredjepartsinnehåll eller tredjepartsprogramvara. Dessa användarvillkor för webbplatsen, din användning av webbplatsen och alla andra avtal med och förhållandet mellan dig och FÖRETAGET ska regleras av lagarna i delstaten Delaware, USA utan hänsyn till lagvalsregler, och inte heller ska FN:s konvention från 1980 om avtal om internationella köp av varor gälla.  Du och FÖRETAGET samtycker till att underkasta er den personliga och exklusiva jurisdiktionen för relevanta statliga eller federala domstolar i delstaten Delaware, USA och avstår från alla invändningar mot platsen däri.  Genom att använda denna webbplats, du samtycker till att FÖRETAGET, efter eget gottfinnande, kan kräva att du skickar in eventuella tvister som uppstår vid användning av denna webbplats, dessa användningsvillkor för webbplatsen eller integritetspolicyn, inklusive tvister som uppstår till följd av eller rörande tolkningen, kränkning, ogiltighet, ogiltighet, icke-utförande eller uppsägning därav, samt tvister som fyller luckor i kontrakt eller nyuppkomna omständigheter, till slutligt och bindande skiljeförfarande enligt International Rules of Arbitration of the American Arbitration Association av en skiljedomare utsedd i enlighet med nämnda regler.  Oaktat dessa regler ska dock sådant förfarande regleras av lagarna i delstaten Delaware och ska uteslutande äga rum i Delawares domstolar enligt vad som anges i detta avsnitt.  Alla skiljedomar som initieras enligt denna klausul ska begränsas till monetära skador och inte till skälig lättnad.  Vidare ska skiljemannen inte ha någon befogenhet att utdöma straff-, följd- eller andra skador som inte mäts av den rådande partens faktiska direkta skador i något skiljeförfarande som initieras enligt detta avsnitt förutom vad som krävs enligt lag.  Oaktat det föregående kan FÖRETAGET söka skälig lättnad, inklusive preliminärt och permanent förbudsföreläggande, i alla domstolar med behörig jurisdiktion för att förhindra eller förbjuda förskingring, missbruk, obehörigt avslöjande eller intrång i några IP-rättigheter.  FÖRETAGETS underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i webbplatsens användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.  Om någon bestämmelse i användarvillkoren för webbplatsen eller integritetspolicyn av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, samtycker du och företaget (som ”parterna” härtill) ändå till att domstolen ska sträva efter att ge verkan åt parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i användarvillkoren för webbplatsen förblir i full kraft och verkan.  Du samtycker till att oavsett lag eller lag om motsatsen måste du lämna in alla anspråk eller orsaker till talan som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen, användarvillkoren för webbplatsen eller integritetspolicyn inom ett (1) år efter att sådant anspråk eller orsak till talan uppstod eller för alltid spärrades.  Avsnittstitlarna i webbplatsens användarvillkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan.

Överträdelser

Rapportera eventuella överträdelser av webbplatsens användarvillkor eller integritetspolicyn till DataProtection@rpminc.com.

Parterna bekräftar att de har krävt att dessa användarvillkor för webbplatsen ska förberedas och tillhandahållas på engelska.  

Bestämmelser som är specifika för användare i USA

FÖRETAGET följer Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) på vår webbplats.  Ett barns privatliv är viktigt för oss.  Ingen under 13 år är auktoriserad eller tillåten att lämna några personuppgifter till eller på vår webbplats. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte använda eller tillhandahålla någon information på webbplatsen eller på eller via någon av funktionerna på webbplatsen eller tillhandahålla någon information om dig själv till oss, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller något skärmnamn eller användarnamn som du kan använda.  Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke kommer vi att radera dessa uppgifter.  Att tillhandahålla personuppgifter om ett barn, inklusive barnets namn och ålder, är strikt enligt förälderns gottfinnande.  En förälder kan när som helst begära att få granska sina personuppgifter och sitt barns personuppgifter som han eller hon har lämnat till oss.  En förälder kan också be om att få den raderad genom att skicka en begäran till DataProtection@rpminc.com.  Besökare på webbplatsen under 18 år bör läsa dessa användarvillkor och sekretesspolicy för webbplatsen med sina föräldrar för vägledning.

Sekretessrättigheter

Dataintegritetslagar i vissa jurisdiktioner kan tillåta användare av webbplatsen som är bosatta i sådana jurisdiktioner att begära viss information om vår lagring, användning, utlämnande och / eller radering av deras personuppgifter.  Ytterligare information om FÖRETAGETS datahanteringspraxis och användares integritetsrättigheter finns i FÖRETAGETS Integritetspolicy som finns på https://www.rpminc.com/privacy-policy/.