Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden / verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Tremco CPG Netherlands B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Arkel, Nederland


Versie 01042019


Artikel 1 Definities
Verkoper : Tremco CPG Netherlands B.V.,
de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van Verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Verkoper en Koper inclusief deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen
1. Alle Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper overeengekomen te worden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper.
Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend, nietig of vernietigd is of wordt, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende, nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval
vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.


Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek franco aan hem worden teruggezonden. Zij mogen zonder Verkopers toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Verkoper niet tot acceptatie van een order.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, onder andere in het geval dat Koper onvoldoende kredietwaardig blijkt.
5. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen en afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaal-afwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Verkoper bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.


Artikel 4 Overeenkomst
1. De opdrachtbevestiging van Verkoper wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Verkoper slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Elke overeenkomst wordt van Verkopers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Voorts is Verkoper bevoegd om ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en na overleg met Koper, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend. Verkoper is bevoegd namens of ten laste van Koper aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
7. Koper is gehouden Verkoper tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Verkoper:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen (speciale lucht- en/of zeevrachtverpakking); in- en uitlading, vervoer
en verzekering;
- in euro’s;
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt zoals klantspecifiek is afgesproken tenzij Verkoper een andere plaats en/of wijze van aflevering bepaalt. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Verkoper met Koper schriftelijk is overeengekomen.
2. Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Verkoper dat de zaken tot zijn beschikking staan.
3. Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
5. Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertermijn aan nadat Koper deze gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertermijn door Koper niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is Verkoper bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de koopprijs en dergelijke door Koper onverminderd blijft bestaan.
8. Indien gekocht is op afroep, is Koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is Verkoper gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan Koper te leveren.


Artikel 7 Transport/risico
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop de producten aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
2. Indien Verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Koper.
3. Wanneer Koper aan Verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Koper alle risico in deze op zich, inclusief voor schuld of nalatigheid van de vervoerder.
4. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.


Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden en bij de uitvoering van de Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, import- en exportbelemmeringen, natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of toeleveranciers worden daaronder begrepen.
2. Indien naar Verkopers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar Verkopers oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft hij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In enig geval waarin de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbepaling geen stand zou houden, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot € 50.000 óf, indien dat hoger is, het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Verkoper wordt uitbetaald.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.
5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van Verkoper, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Verkoper nimmer aansprakelijk.
6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
7. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig ander handelen of nalaten van Koper.
8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend medewerker.


Artikel 10 Reclames
1. Eventuele reclames worden door Verkoper slechts in behandeling genomen indien zij Verkoper rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Koper is verplicht Verkoper in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Verkoper niet meer in behandeling genomen.
4. Koper dient Verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
5. Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
7. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.
8. Verkoper kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door Koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.


Artikel 11 Productgarantie
1. Verkoper garandeert de afwezigheid van fabrieksfouten in geleverde producten voor een periode van 5 jaar na levering. Deze garantie bestaat in beginsel uit kosteloze vervanging van de geleverde defectieve producten. Buiten garantie vallen alle zaken die door Koper of een derde zijn veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde-leverancier aan Verkoper verleent.
3. De garantie vervalt, indien door Koper en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk, onzorgvuldige of ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. Voldoet Koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven Verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door Koper zijn betaald.
2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van Koper, of overlijden wanneer Koper een natuurlijk persoon is, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en terugvordering laten Verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Verkoper op Koper direct en volledig opeisbaar zijn.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
4. Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Verkoper te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Verkoper.
5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet correct nakomt. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder aftrek van de door Verkoper gemaakte terugnamekosten.
6. De zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


Artikel 13 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op Verkopers bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalings-verplichting niet op.
2. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer Koper ten behoeve van de betaling van Verkopers facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is Koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Verkoper te voldoen.
4. Ingeval Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der wet, de Overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, of een wijziging in de zeggenschap van Koper, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Verkoper door het enkel plaatshebben van een van de genoemde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Koper terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Verkopers recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 14 Rente en kosten
1. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Koper verschuldigde bedrag.


Artikel 15 Intellectueel eigendom
1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen of adviezen, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst door of namens Verkoper zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de wet rusten, komen deze rechten Verkoper onverminderd toe.
2. Koper garandeert Verkoper te allen tijde dat het gebruik van door Koper verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart Koper Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend zouden mogen maken wegens schending van deze garantie.


Artikel 16 Toepasselijk recht
Op al Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Artikel 17 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen worden beslecht door de rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Verkoper is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval hij Koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien Koper een consument is, heeft hij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen,  zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Deze tekst is vertaald met behulp van machinevertaling. De Engelse versie prevaleert in geval van discrepantie.