Generelle salgs- og leveringsbetingelser


Generelle Salgs- og leveringsbetingelser Tremco CPG Norway AS

Gyldig fra og med 1. januar 2024 og erstatter tidligere vilkår.


1.0 Generelt

1.1 I disse salgs og leveringsbetingelsene omtales Tremco CPG Norway AS som «Tremco» og kjøper som «Kunden».
1.2 Betingelsene gjelder alle leveranser fra Tremco, dersom det ikke skriftlig er avtalt noe annet.
1.3 Ved mottak av leveranse fra Tremco, aksepterer Kunden salgs- og leveringsbetingelsene.
1.4 Kundens eventuelle kjøpsbetingelser er ikke bindende for Tremco, dersom dette ikke er skriftlig avtalt.

2.0 Priser og tilbud

2.1 Priser og tilbud gis i henhold til veiledende prisliste på dato for ordreinngåelse, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Alle priser er eks. mva.
2.2 Kunden er selv ansvarlig for bestilling av korrekt mengde.
2.3 Tremco forbeholder seg i alle tilfelle rett til å regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra myndighetene, og som er iverksatt før levering. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere råvarekostnader, endrede valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer eller force majeure.
2.4 Alle leveranser belastes 250,- i ekspedisjonsgebyr.
2.5 Tremcos tilbud er gyldige i 30 – tretti – dager dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

3.0 Levering

3.1 Alle leveranser er EXW dersom ikke er avtalt skriftlig.
3.2 Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur.
3.3 Fat, spann, kanner og europaller (EUR-pall) faktureres i henhold til gjeldende prisliste. Ved retur av standard europaller i rengjort og uskadet stand, krediteres kunde i henhold til avtale. Det er kun europaller som kan returneres.
3.4 Ved «fri levering» leveranser er kunden selv ansvarlig for sikker og avtalemessig levering ved at mottakerstedet inkl. siloer, tanker, lager mm. er forsvarlig sikret og merket.
3.5 Kunden skal undersøke varen umiddelbart ved mottak for å avdekke evt. avvik.

4.0 Betaling

4.1 Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
4.2 Dersom faktura ikke er betalt på forfallsdato, påløper renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Per 1. januar 2024 satt til 12,5 %.
4.3 Tremco har eiendomsretten/salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen er betalt, i henhold til Panteloven.

5.0 Retur

5.1 Tremcos produkter leveres med de egenskaper som er angitt i varens produktdatablad. Siste versjon finnes på www.tremcocpg.eu/nb-no/
5.2 Kunden er selv ansvarlig for at produktet er egnet til formålet.
5.3 Varer tas normalt ikke i retur uten at det foreligger en skriftlig avtale.
5.4 Spesialfarger, bestillingsvarer og varer som har mindre enn 30 dager til utløpsdato tas ikke i retur.
5.5 Ved retur må varene inkl. emballasje være i samme stand som når det forlot vårt lager.
5.6 Ved retur innen 30 dager fra fakturadato og i henhold til pkt. 5.2-5.5, krediteres 80 % av fakturapris. Returfrakt besørges av Kunden.
5.7 For varer som returneres, men som ikke er i henhold til pkt. 5.5, vil kostnader knyttet til destruksjon bli viderefakturert til Kunden.

6.0 Forsinkelse

6.1 Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står ikke Tremco ansvarlig for forsinkelse.
6.2 Leveringstid skal fremkomme av tilbud og/eller ordrebekreftelse, og ved evt. forskjeller mellom tilbud og ordrebekreftelse, så er det datoen på ordrebekreftelsen som gjelder.
6.3 Kunden kan heve kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig og varene ikke er tatt i bruk.
6.4 Tremco er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes krig, brann, streik, naturkatastrofer, lockout eller annen force majeure.
6.5 Tremco er ikke ansvarlig for Kundens tap som følge av forsinkelsen, med mindre forsinkelsen er vesentlig og Tremco har opptrådt uaktsomt.
6.6 Tremcos erstatningsansvar omfatter kun Kundens økonomiske tap med mindre Tremco har opptrådt uaktsomt. Erstatningsansvaret begrenses oppad til varens/tilbudets verdi.

7.0 Mangler

7.1 Tremcos produkter leveres i henhold til spesifikasjonene på emballasje og i teknisk datablad. Hvis varene ikke er i samsvar med beskrivelsen, kan det foreligge en mangel.
7.2 Kunden er selv ansvarlig for at produktet er egnet til formålet.
7.3 Mangler kan bare gjøres gjeldende gjennom skriftlig reklamasjon, senest innen 14 dager fra varen ble levert. Reklamasjonen må dokumenteres og begrunnes i henhold til Tremcos reklamasjonsrutiner.
7.4 Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for kundens indirekte tap.

8.0 Produktansvar

8.1 Tremco har produktansvar i henhold til Produktansvarsloven.
8.2 Tremcos ansvar begrenser seg oppad til varens verdi.

9.0 Tvister

9.1 Partene skal forsøke å komme til en minnelig ordning gjennom forhandlinger før saken evt. bringes inn for rettsapparatet.
9.2 Norsk rett legges til grunn i enhver tvist.

Vi tar forbehold om eventuelle skrive- eller trykkfeil.