Podmienky Používania

Tremco CPG Germany GmbH („SPOLOČNOSŤ“) má tieto internetové stránky na adrese www.cpg-europe.com a súvisejúce internetové stránky, internetové adresy, obsah a iné materiály (spolu len „web“) za účelom poskytovania informácií o SPOLOČNOSTI, jej odvetviach a výrobkoch. Váš prístup a používanie webu sa riadi týmito podmienkami používania a našim prehlásením o ochrane údajov, ktoré sa nachádza na <data protection="" policy="" url=""> a všetkými platnými zákonmi. Vstupom na web prijímate bez obmedzenia alebo výhrad tieto Podmienky používania a naše Prehlásenie o ochrane údajov. Najnovšiu verziu Podmienok používania a Prehlásenie o ochrane údajov by ste mali priebežne kontrolovať, pretože tieto texty môžu byť kedykoľvek upravované a takto upravené podmienky budú platiť pre vaše používanie webu. Všetky zmeny sú účinné okamžite potom, ako ich zverejníme, pričom platia pre celý následný prístup k webu a jeho používanie, pričom vaše následné používanie webu po vykonaní zmien sa považuje za prijatie týchto zmien. Všetky nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú web, budú rovnako predmetom týchto Podmienok používania a Prehlásenia o ochrane údajov.

 

1. Všeobecne

Web si môžete neobmedzene prehliadať, mať prístup k periodickým elektronickým spravodajom spoločnosti, technickým knižniciam, prehliadať katalóg(y) výrobkov, klásť otázky, zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží, propagačných akcií, prieskumov alebo iných služieb a prehliadať si ďalšie informácie obsiahnuté na webe. Tento a každý iný materiál schválený spoločnosťou, ktorý je na webe k dispozícii, sa označuje ako „licencovaný obsah“. Časti licencovaného obsahu si môžete prehliadať a vytlačiť výhradne pre vlastné interné použitie, nie však na ďalší predaj alebo iné komerčné využitie, a nie na iné účely, než tie, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach používania a v Prehlásení o ochrane údajov. Akékoľvek ďalšie použitie licencovaného obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPOLOČNOSTI je prísne zakázané.

2. Informácie o výrobku

Napriek tomu, že SPOLOČNOSŤ vynakladá komerčne primerané úsilie pre poskytovanie presných informácií, často sa menia odvetvia, ktorých súčasťou je SPOLOČNOSŤ a jurisdikcie, v ktorých SPOLOČNOSŤ pôsobí, zákony a predpisy platné pre tieto odvetvia a jurisdikcie. Informácie obsiahnuté na webe preto nemusia byť aktuálne ani presné. Vzhľadom na to, že v rozhodovacom procese o nákupe daného výrobku hrá rolu rad faktorov, pričom konkrétne situácie a potreby každého sa môžu rozlišovať, je licencovaný obsah poskytovaný výhradne pre informačné účely. SPOLOČNOSŤ nemôže zabezpečiť, garantovať a zaručiť, že výber výrobku bude presný, splní vaše konkrétne potreby alebo požiadavky alebo že odporúčania, predpisy alebo iné informácie sú úplné, presné alebo aktuálne pre vaše konkrétne potreby (viď naše odmietnutie záruk v odseku 10 nižšie). Popis produktu a stanovenie cien je predmetom úprav a zmien. SPOLOČNOSŤ môže odmietnuť alebo zrušiť objednávky výrobkov zadané za nesprávnu cenu alebo na základe mylných propagačných podmienok. Predaj uskutočnený prostredníctvom tohto webu sa riadi štandardnými podmienkami predaja a/alebo fakturačnými podmienkami SPOLOČNOSTI.

3. Správanie užívateľa

Obscénny alebo urážlivý jazyk, obťažovanie, vyhrážanie alebo zneužívanie akéhokoľvek druhu alebo formy na webe, vrátane emailu, pošty alebo iného prenosu, je prísne zakázané. Vydávanie sa za niekoho iného alebo zavádzajúca prezentácia vášho vzťahu so SPOLOČNOSŤOU alebo iným subjektom je zakázané. Nesmiete vkladať, šíriť ani iným spôsobom zverejňovať na webe akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, vulgárny, obscénny, vyhrážajúci, urážlivý, porušuje práva na súkromie alebo zverejnenie inej osoby, nenávistný, rasovo alebo etnicky neprijateľný materiál alebo materiál, ktorý môže predstavovať trestný čin alebo naň navádzať, porušovať zákon alebo práva iných osôb alebo inak spôsobovať vznik zákonnej zodpovednosti. Súhlasíte s tým, že nebudete vytvárať hlavičky ani inak manipulovať s identifikačnými znakmi, aby ste zakryli pôvod čohokoľvek, čo prenášate prostredníctvom webu, nebudete zverejňovať chránené alebo dôverné informácie ani inak porušovať patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné práva k duševnému vlastníctvu („práva“) iných osôb. Nesmiete na web ukladať komerčné materiály ani web využívať na nábor iných osôb, inzerciu alebo propagáciu čohokoľvek. Akýkoľvek pokus o zásah do webu alebo narušenie webu, jeho serverov, sietí, softvéru, zariadení alebo databáz pripojených k webu, či už prostredníctvom škodlivého kódu, súborov alebo iných prostriedkov, alebo pokusy o rozbor, reverzné inžinierstvo alebo dekompiláciu akéhokoľvek softvéru, obchádzanie bezpečnostných prvkov ako napríklad hesiel alebo akékoľvek úkony, ktoré ohrozujú súkromie alebo bezpečnosť webu, užívateľov alebo iných návštevníkov, sú prísne zakázané. Ste zodpovední za svoju komunikáciu a svoje aktivity na webe. SPOLOČNOSŤ nie je a v žiadnom prípade nebude zodpovedná za akúkoľvek komunikáciu, použitie webu alebo akéhokoľvek licencovaného obsahu vami alebo inou osobou, vrátane prípadných chýb alebo opomenutí v niektorom licencovanom obsahu alebo za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku použitia akéhokoľvek licencovaného obsahu prostredníctvom webu.

4. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať, zbavíte a uchránite SPOLOČNOSŤ, jej predstaviteľov, riaditeľov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, spolupracovníkov alebo iných partnerov, zástupcov a zamestnancov od všetkých nárokov, požiadaviek, škôd, poplatkov a nákladov akejkoľvek povahy, poplatkov za advokátov a ďalších odborníkov z dôvodu alebo na základe čohokoľvek, čo predáte alebo prenesiete prostredníctvom webu, vášho používania webu, vášho pripojenia k webu, porušenia týchto Podmienok používania alebo porušenia akýchkoľvek práv. V prípade, že poskytnete certifikát ďalšieho predaja, daňové alebo iné informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, podvodné alebo zastarané, súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ odškodníte a uchránite ju pred úplnou zodpovednosťou, škodami, stratami alebo výdajmi (vrátane primeraných poplatkov za advokátov a ďalších odborníkov), ktoré jej môžu vzniknúť, vrátane a mimo iného straty obchodných ziskov, daní, penále alebo sankcií, úrokov, poplatkov, nákladov a výdajov akejkoľvek povahy vyplývajúcich z akéhokoľvek nároku, požiadavky, opatrení alebo konaní vyvolaného alebo začatého voči SPOLOČNOSTI treťou stranou na základe informácií, ktoré poskytnete, alebo vášho používania webu.

5. Úpravy webu

SPOLOČNOSŤ môže čas od času zmeniť licencovaný obsah, služby ponúkané alebo ukončené prostredníctvom webu alebo rozšíriť možnosti webu. SPOLOČNOSŤ si rovnako vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania, Prehlásenie o ochrane údajov, web a/alebo dočasne alebo trvale prerušiť fungovanie webu (alebo akejkoľvek jeho časti) s upozornením alebo bez upozornení. Ste zodpovední za pravidelnú kontrolu týchto podmienok a Prehlásenia o ochrane údajov. Súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ nebude zodpovedná za také jednanie vám ani žiadnej tretej strane.

6. Ukončenie

SPOLOČNOSŤ môže podľa svojho uváženia pozastaviť alebo ukončiť váš prístup alebo používanie webu z akéhokoľvek dôvodu, ale najmä vtedy pokiaľ je SPOLOČNOSŤ presvedčená, že ste porušili alebo ste jednali v rozpore s literou alebo duchom týchto podmienok. SPOLOČNOSŤ môže taktiež na základe vlastného uváženia a kedykoľvek prerušiť poskytovanie webu alebo jeho častí na základe upozornenia alebo bez upozornenia alebo odstrániť alebo odmietnuť akýkoľvek príspevok užívateľa, a to z ľubovoľného dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu podľa vlastného uváženia. Súhlasíte s tým, že akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie môže byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia a uznávate, že SPOLOČNOSŤ môže okamžite zabrániť ďalšiemu prístupu na web. SPOLOČNOSŤ nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie vášho prístupu na web alebo jeho používanie. Bez obmedzenia vyššie uvedených skutočností má SPOLOČNOSŤ právo plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi presadzujúcimi zákon alebo súdnym príkazom, ktorý od nás požaduje, aby sme prezradili totožnosť alebo iné informácie o osobe, ktorá zverejní akýkoľvek materiál na webe alebo prostredníctvom webu. VZDÁVATE SA A UCHRÁNITE SPOLOČNOSŤ A JEJ FILIÁLKY, NADOBÚDATEĽOV LICENCIE A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB OD VŠETKÝCH NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK OPATRENÍ PRIJATÝCH POČAS ALEBO V DÔSLEDKU ŠETRENÍ A AKÝCHKOĽVEK OPATRENÍ V DÔSLEDKU ŠETRENÍ JEDNOU ZO SPOLOČNOSTÍ ALEBO ORGÁNMI PRESADZUJÚCIMI ZÁKON.

7. Odkazy

Tento web môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky alebo zdroje. Ak na také stránky odkážete, opustíte tento web. SPOLOČNOSŤ nemá žiadnu kontrolu nad takými stránkami, ich obsahom a zdrojmi ani obchodnými praktikami alebo zásadami prevádzkovateľov týchto stránok. Podmienky ochrany údajov SPOLOČNOSTI sa nevzťahujú na praktiky SPOLOČNOSTI alebo osôb, ktoré prevádzkujú stránky, na ktoré ste odkázali. Preto buďte prosím opatrní a prečítajte si zásady ochrany údajov navštívených stránok, aby ste sa dozvedeli viac o spôsoboch zhromažďovania informácií. SPOLOČNOSŤ výslovne odmieta celkovú zodpovednosť alebo záruku za dostupnosť alebo presnosť týchto externých stránok alebo zdrojov alebo obsahu na nich, neschvaľuje a nenesie zodpovednosť za akékoľvek reklamy, produkty alebo iné materiály, ktoré sú na týchto stránkach alebo zdrojoch alebo ktoré sú z nich dostupné. Uvedenie akéhokoľvek odkazu na web neznamená, že SPOLOČNOSŤ schvaľuje stránky, na ktoré je odkazované. Používanie odkazov z vašej strany je na vlastné nebezpečenstvo. Ďalej uznávate a súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ nebude zodpovedná ani nebude priamo či nepriamo ručiť za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú vašim používaním alebo spoľahnutím sa na akýkoľvek tovar, výrobok, služby alebo materiály dostupné na takom odkaze, webe alebo zdroji alebo ich prostredníctvom alebo v súvislosti s nimi.

8. Vlastnícke práva SPOLOČNOSTI

Všetko, čo vidíte alebo čítate na webe, vrátane zhromažďovania, kompilácie, zostavovania a usporiadania licencovaného obsahu, je chránené národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a nesmie byť bez výslovného písomného súhlasu SPOLOČNOSTI použité inak, než ako je stanovené v týchto Podmienkach používania. Web a všetok potrebný softvér používaný v súvislosti s webom („softvér“), zhromažďovanie, kompilácia, zostavenie a usporiadanie licencovaného obsahu, všetkých obrázkov, fotografií, grafiky, umeleckých diel, textu a ďalších informácií a materiálov na webe, bez ohľadu na zdroj, všetky ochranné známky a iné duševné vlastníctva, ktoré sa ich týkajú, a všetky informácie a údaje zhromaždené prostredníctvom tohto webu (ktoré sú súčasťou „licencovaného obsahu“) sú vlastnené SPOLOČNOSŤOU alebo jej dodávateľmi alebo partnermi a obsahujú chránené a dôverné informácie, ktoré sú chránené všetkými platnými právami duševného vlastníctva a ďalšími právnymi predpismi. Všetky ochranné známky, logá, obchodné názvy, vizuálny štýl, výrobné a servisné značky, či už jednotlivo alebo v kombinácii s inými (spoločne ako „značky“) a bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie, sú majetkom SPOLOČNOSTI, jej dcérskych firiem a filiálok alebo iných vlastníkov ako tretích strán, ktoré SPOLOČNOSTI udelili právo a licenciu na používanie svojej značky („známky tretích strán“). Nesmiete žiadnym spôsobom používať ani zobrazovať svoje značky ani značky tretích strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPOLOČNOSTI alebo príslušného vlastníka. Sem patrí aj použitie uvedeného v meta tagu alebo ako meta tagy alebo ako iný „skrytý text“. Ďalšie názvy výrobkov alebo služieb SPOLOČNOSTI, logá, grafika, záhlavie stránok, ikony tlačidiel a skriptov sú ochrannými známkami alebo vizuálnym štýlom SPOLOČNOSTI a nesmú byť nijako používané v súvislosti s akýmkoľvek výrobkom alebo službou, ktoré nepatria SPOLOČNOSTÍ, ale najmä tými, ktoré pravdepodobne spôsobia zmätok na trhu alebo v akejkoľvek záležitosti, ktorá poškodzuje alebo diskredituje SPOLOČNOSŤ.

9. Oznámenia a postupy pre uplatnenie nároku pri porušení autorských práv

Oznámenia o údajnom porušení autorských práv by mali byť zaslané SPOLOČNOSTI. SPOLOČNOSŤ rešpektuje duševné vlastníctvo ostatných a žiada svojich užívateľov a návštevníkov, aby konali rovnako. SPOLOČNOSŤ spracuje a preverí oznámenie o údajnom porušení práva a podnikne príslušné opatrenia podľa platných zákonov o duševnom vlastníctve. Po prijatí oznámenia v súlade s platnými právnymi predpismi SPOLOČNOSŤ rozhodne o zrušení alebo zablokovaní prístupu ku všetkým materiálom, u ktorých bolo zistené, že sú protiprávne alebo sú predmetom protiprávneho jednania, a bude konať s cieľom zrušenia alebo zakázania prístupu ku každému odkazu alebo prepojeniu na materiál alebo činnosť, u ktorých bolo zistené, že sú protiprávne.

Pokiaľ sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, uveďte prosím všetky nasledujúce informácie:

a. fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej jednať v mene vlastníka výhradného autorského práva, ktoré bolo údajne porušené;

b. popis diela chráneného autorskými právami, o ktorých tvrdíte, že boli porušené;

c. popis, kde sa na webe nachádza materiál, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva;

d. vašu adresu, telefónne číslo a emailovú adresu a všetky ďalšie informácie primerane dostatočné na tom, aby SPOLOČNOSTI umožnili vás kontaktovať;

e. prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že spochybnené použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

f. vaše prehlásenie, ktoré ste urobili pod hrozbou pokuty alebo trestu za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnení jednať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Oznámenie o údajnom porušení autorských práv by mali byť zasielané:

Poštou:

Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Nemecko

Faxom: +49 2203 57550 60
Emailom: info@cpg-europe.com

(V predmete prosím uveďte „Oznámenie o protiprávnom jednaní“) DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: PREDCHÁDZAJÚCE INFORMÁCE SÚ POSKYTOVANÉ VÝHRADNE PRE OZNÁMENIA SPOLOČNOSTI, ŽE MOHLO DÔJSŤ K PROTIPRÁVNEMU JEDNANIU NA VAŠOM MATERIÁLI CHRÁNENOM AUTORSKÝM PRÁVOM. VŠETKY OSTATNÉ OTÁZKY, NAPRÍKLAD OTÁZKY A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV ALEBO OCHRANY SÚKROMIA, NEDOSTANÚ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO PROCESU ODPOVEĎ.

10. VZDANIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ neposkytuje žiadne prehlásenia ani záruky ohľadom presnosti alebo úplnosti webu alebo licencovaného obsahu. SPOLOČNOSŤ sa nezameriava na deti mladšie ako 13 rokov a web nie je určený na používanie týmito deťmi. SPOLOČNOSŤ nebude kontaktovať deti mladšie ako 13 rokov ohľadom propagačných akcií alebo marketingových účelov bez súhlasu rodičov, ani nepožiada o ďalšie osobné údaje, než je primerane nutné pre účasť na danej činnosti. SPOLOČNOSŤ nefiltruje reklamy ani iné materiály, ktoré si deti môžu prezerať prostredníctvom webu alebo prepojených stránok, z ktorých niektoré môžu byť pre deti nevhodné. VYSLOVENE CHÁPETE A SÚHLASÍTE, ŽE:

(a) POUŽÍVANIE WEBU JE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. WEB JE POSKYTOVANÝ NA BÁZE „AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ SA VYSLOVENE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYSLOVENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE A MIMO INÉHO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU JEDNANIA ALEBO PRIEBEHU PLNENIA, NEEXISTENCIE ŠKODLIVÉHO KÓDU, NEPORUŠENÍ PRÁV A NENARUŠOVANÍ VÁŠHO POUŽÍVANIA VŠETKÝCH ČASTÍ ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI WEBU.

(b) SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, (I) ŽE WEB SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY, (II) PRÍSTUP NA WEB BUDE NEPRERUŠENÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ, PRESNÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, (III) ŽE VÝROBKY BUDÚ K DISPOZÍCII, PRESNE VYOBRAZENÉ ALEBO NACENENÉ, (IV) ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ Z POUŽÍVANIA WEBU BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, (V) ŽE KVALITA AKÝCHKOĽVEK VÝROBKOV, WEBU, INFORMÁCIÍ ALEBO INÝCH MATERIÁLOV VAMI ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBU SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA, ALEBO (VI) ŽE VÝROBKY BUDÚ SPRÁVNE DODANÉ V PATRIČNÝCH MNOŽSTVÁCH.

(c) AKÝKOĽVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO INAK ZÍSKANÝ NA ZÁKLADE POUŽÍVANIA WEBU JE NA ZÁKLADE VÁŠHO VÝHRADNÉHO ROZHODNUTIA A RIZIKA A BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK VYPLÝVAJÚCU ŠKODU.

(d)ŽIADNE RADY ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM WEBU ALEBO Z WEBU NEPREDSTAVUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO JE INAK POUŽITEĽNÁ NA ZÁKLADE VÁŠHO NÁKUPU VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI. VYSLOVENE CHÁPETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEZODPOVEDÁ ZA STRATY SPÔSOBENÉ PRIAMYMI, NEPRIAMYMI, NÁHODNÝMI, ZVLÁŠTNYMI, NÁSLEDNÝMI ALEBO EXEMPLÁRNYMI ŠKODAMI, VRÁTANE NÁHRADY ŠKODY ZA STRATU ZISKU, DOBRÉHO MENA, UŽÍVANIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKEJ ŠKODY), ČI UŽ VZNIKLI S UŽÍVANÍM ALEBO Z NESCHOPNOSTI UŽÍVAŤ ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝM, PRESNOSŤOU INFORMÁCIÍ, VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ PREDSTAVENÉ ALEBO DOSTUPNÉ NA WEBE ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA VÁŠHO PRÍSTUPU NA WEB ALEBO JEHO POUŽÍVANIA. TIETO OBMEDZENIA SA POUŽIJÚ BEZ OHĽADU NA PRÍPADNÉ NEPOUŽITIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU. POKIAĽ NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ ALEBO VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ SA NEDÁ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

11. Oznámenia / možnosti výberu

Oznámenia vám môžu byť zasielané buď emailom alebo bežnou poštou. Web môže rovnako poskytovať oznámenia o zmenách týchto Podmienok používania alebo iných záležitostiach, a to zobrazením oznámení alebo odkazov na oznámenia pre vás všeobecne na webe.

Oznámenia alebo iná korešpondencia SPOLOČNOSTI by mali byť zasielané doporučenou poštou s doručenkou na adresu:

Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Nemecko

Ak si želáte aktualizovať svoje informácie alebo ak už nechcete naďalej dostávať oznámenia od SPOLOČNOSTI, kontaktujte prosím SPOLOČNOSŤ na adrese info@cpg-europe.com

12. Všeobecné informácie

Tieto podmienky a akékoľvek ďalšie dohody, či už sú tu uvedené alebo nie, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a SPOLOČNOSŤOU, pokiaľ ide o vašu činnosť a platia pre vašu činnosť a používanie webu a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a SPOLOČNOSŤOU. Tieto podmienky, vaše používanie webu a akákoľvek iná dohoda s vami a vzťah medzi vami a SPOLOČNOSŤOU sa budú riadiť zákonmi Nemecka bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva, pričom nebude platiť Dohoda Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovarov z roku 1980. Vy a SPOLOČNOSŤ súhlasíte, že sa podrobíte osobnej a výlučnej jurisdikcii príslušných štátnych alebo spolkových súdov v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Pokiaľ SPOLOČNOSŤ neuplatní alebo nevykoná akékoľvek právo alebo ustanovenie podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Aj keď bude niektoré ustanovenie Podmienok používania alebo Prehlásenia o ochrane údajov uznané súdom príslušnej jurisdikcie neplatným, strany súhlasia, že súd by sa mal vynasnažiť, aby realizoval zámery strán tak, ako sú uvedené v tomto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia podmienok zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek právny predpis alebo zákon stanovujúci opak musíte podať akýkoľvek nárok alebo žalobu vyplývajúcu z vášho používania webu, Podmienok používania alebo Prehlásenia o ochrane údajov v súvislosti s ním do jedného (1) roku potom, čo nárok alebo príčina sporu vzniknú, inak budú navždy premlčané. Názvy oddielov v Podmienkach používania slúžia len na lepšiu orientáciu a nemajú žiadny právny alebo zmluvný účinok.

13. Porušenie Porušenie

Podmienok používania alebo Prehlásenia o ochrane údajov nahláste prosím na info@cpg-europe.com.

14. Ustanovenia špecifické pre užívateľov v Spojených štátoch

SPOLOČNOSŤ na našom webe dodržuje zákon o on-line ochrane súkromia detí (COPPA). Súkromie detí je pre nás dôležité. Nikto mladší ako 13 rokov nesmie nášmu webu ani na našom webe poskytnúť žiadne osobné informácie. Vedome nezhromažďujeme osobné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Pokiaľ ste mladší ako 13 rokov, nepoužívajte ani neposkytujte žiadne informácie na webe ani prostredníctvom žiadnej z funkcií na webe ani nám neposkytujte žiadne informácie o sebe, vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy ani žiadny zobrazovací názov alebo užívateľské meno, ktoré prípadne používate. Pokiaľ sa dozvieme, že sme získali alebo obdržali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, tieto informácie vymažeme. Poskytovanie osobných informácií týkajúcich sa dieťaťa, vrátane mena a veku dieťaťa, je striktne na uvážení rodiča. Rodič môže kedykoľvek požiadať o preskúmanie svojich osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré nám poskytol. Rodič môže taktiež požiadať o ich odstránenie zaslaním žiadosti na adresu info@cpg-europe.com. Pokiaľ je návštevník webu mladší ako 18 rokov, mal by si tieto Podmienky používania a Prehlásenie o ochrane údajov prečítať pod dohľadom svojich rodičov. Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii Kalifornský občiansky zákonník § 1798.83 povoľuje užívateľom webu, ktorí sú rezidentmi Kalifornie, aby požadovali určité informácie týkajúce sa nášho sprístupnenia osobných informácií tretím stranám pre účely priameho marketingu.

Ak chcete takú žiadosť podať, zašlite prosím email na info@cpg-europe.com alebo nám napíšte na adresu

Tremco CPG Germany GmbH,
Von-der-Wettern-Str. 27,
51149 Köln, Nemecko.